Đời sống 05/11/2018 03:00

Đông lạnh trứng được biết đến từ năm 1986 khi tạp chí Lancet công bố ca thụ thai thành công đầu tiên từ phương pháp này.

Theo: DM, BBC, Video: Today

Avatar