Thế giới động vật 24/10/2019 07:30

Sự kiên cường đã giúp con nai sừng xám có thêm một cơ hội sống sót

Nguồn Wild Animals
Avatar