Quân sự 03/10/2017 05:28

Phương tiện này được thiết kế nhằm rải các loại mìn chùm chống lính dù, chống quân bộ binh và cả xe tăng trên các loại địa hình.Nguồn QPVN

Avatar