Đời sống 14/05/2019 07:30

Hãy xem tại sao chúng ta nên phân loại rác thải trước khi đổ rác cho dù công việc này khá vất vả và phức tạp.

Trần Duy (Theo Brut.)

Avatar