Thể thao23/03/202011:48

Văn Toàn đã có mặt tại Trung ương Mặt trận Tổ quốc để trao tận tay số tiền 150 triệu Đồng do anh vận động đóng góp.

Minh Nghĩa

Avatar
Avatar
Góp gió chắc chắn sẽ thành cuồng phong lốc tố cuốn phăng con vi rút corona đáng ghét khỏi đất nước Việt Nam và nhân loại.