Quân sự22/12/202002:03

Được ví là "quỷ đuôi chẻ", siêu chiến cơ này của Mỹ là nỗi khiếp sợ của nhiều đối thủ.

A.B (Theo NI, Video:Smithsonian Channel, Johnny's War Storie)

Avatar