Cộng đồng18/04/202108:00

Hai tên trộm xe máy quan sát kỹ địa bàn rồi lẻn vào một nhà dân dắt trót lọt chiếc xe ra khỏi cổng.

Nguồn: Newsflare

Avatar