Những người đàn ông tay không lôi xềnh xệch và giật mạnh đuôi một con trăn Nam Mỹ hòng bắt nó nôn ra cả con dê đã nuốt chửng.

Đ.T (Theo Newsflare)
Avatar
Avatar
Lúc thấy được con dê thì con dê cũng chết ngạt rồi