Một con thằn lằn bóng (danh pháp khoa học: Scincidae) đã bị một con rắn hổ mang phun nọc Mozambique tấn công.

Theo Latest Sightings

Avatar