Quân sự16/02/201710:15

Ngoài yếu tố trang bị khí tài, kỹ thuật, con người thì nhiên liệu bay là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn bay.Nguồn QPVN

Avatar