Hà mã và tê giác đều là những loài động vật to lớn và mạnh mẽ ngang nhau.

Nguồn Youtube@OTSGVideoBabe
Avatar