Giải thích chuyện 'Ở bẩn sống lâu' dưới góc nhìn khoa học