Nhóm nhà khoa học đã nghiên cứu uy lực cú đá của 4 môn võ trong trường hợp lý tưởng và không lý tưởng để đưa ra kết quả.Nguồn Facebook

Avatar