Chồn đất là động vật có khả năng miễn nhiễm với một số nọc độc nhất định và rất thích ăn thịt rắn

Nguồn BBC Earth
Avatar