Hai con rắn đực áp sát nhau và cố vươn mình lên cao để thể hiện sức mạnh với con cái

Theo Nat Geo Wild
Avatar
Avatar
:():::::)))))))))))