Mạng xã hội25/08/202111:15

Mòng biển rất thong thả tiến lại gần để chờ cửa tự động của siêu thị mở ra rồi mới lẻn vào cắp gói bánh và nhanh chóng bỏ chạy.

Video: Itemfix

Avatar