Cộng đồng 15/09/2017 05:58

Người phụ nữ tự nhận bị tâm thần, chuyên mang bao tải, nón lá đi trộm đồ ở Hà Nội tái xuất, lần này, bà ta ra tay tại một cửa hàng sữa.Nguồn: Youtube

Avatar