Thế giới19/04/201702:42

Những chương trình tái chế túi ni lông nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và đào tạo kỹ năng mới của chính phủ Nigeria đang đem lại những kết quả tích cực.Theo Reuters

Avatar