Cộng đồng04/08/202103:57

Ban đầu nhóm trộm không buộc được dây quanh trụ ATM đã bỏ đi rồi 20 phút sau quay lại dùng xe bán tải kéo đổ được cây ATM nhưng hệ thống báo động đã được kích hoạt…

Nguồn: Newsflare

Avatar