Đời sống17/01/202006:00

Cùng có ngày cúng ông Công ông Táo, tuy nhiên, những quan niệm và phong tục của Việt Nam và Trung Quốc lại hoàn toàn khác nhau.

Video: Video ChinaTV

Avatar