Đời sống 05/12/2019 07:00

Cây mai chiếu thủy bonsai trăm tuổi được định giá 800 triệu đồng tại triển lãm sinh vật cảnh Long Biên (Hà Nội).

Anh Phú 

Avatar