Đời sống 09/12/2018 08:00

Đến nay, kỷ lục sinh nhiều con nhất trên thế giới vẫn thuộc về một vị hoàng đế ở Maroc, với 1171 người con.

Video: Science Insider

Avatar