Thế giới22/02/201703:51

Kelly Fidoe-White luôn phát ra mùi của hành thối. Một cách dễ hiểu, đó là mùi cá thiu pha lẫn mắm tôm. Đây là một căn bệnh hiếm mà toàn thế giới, chỉ có khoảng 600 người có triệu chứng này. Đây cũng là chứng bệnh nan y không có thuốc vào có thể can thiệp.

Video: Barcraft TV
Avatar