Rắn trun giả (Tên khoa học Macroprotodon brevis), một loài rắn độc cỡ nhỏ và thường săn thằn lằn giun (Amphisbaenia) để ăn thịt.

Theo Smithsonian Channel
Avatar