Vietnamnet Video

Nước lũ cuồn cuộn từ góc nhìn trên cao đổ về Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông