Vietnamnet Video

Oanh tạc cơ lẫy lừng từng đâm vào tòa nhà biểu tượng của nước Mỹ