Vietnamnet Video

Một người có thể sinh tối đa bao nhiêu con trong cuộc đời?