Sức khỏe 17/06/2019 03:26

Nghiên cứu tại đại học Auckland cho thấy, so với đường tự nhiên thì đường trong nước ngọt sẽ dễ dẫn đến những biến đổi có hại trong trao đổi chất...

Theo Pear

Avatar