Thời sự16/01/201709:50

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, có đề xuất thi tuyển công chức, viên chức thông qua hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn.Theo VTC14

Avatar