Cộng đồng 09/02/2020 09:55

Thấy xe máy dựng trước cửa không ai trông coi, một tên trộm tiến tới bẻ khóa, tên còn lại đứng ngoài đường canh gác.

Video: FB@ Khanh Trần Ngọc

Avatar
Avatar
pet 09/02/2020 14:18
Quay được chạy thế nào thoát.