Sao 09/11/2018 02:16

Mỹ Tâm nhờ Fans gửi tên những người bình luận không hay về bạn cô để chặn trên Facebook và tuyên bố "chắc chắn đó là những người rất thiếu văn hóa, vô lễ và đó không phải Fans của Tâm đâu".

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: Facebook @Mỹ Tâm

Avatar