Bộ Công an tinh giản nhiều đơn vị, không còn 6 tổng cục

Thực hiện Nghị quyết mới, Bộ Công an sẽ không còn 6 tổng cục trực thuộc, giảm 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng

Thực hiện: Đình Hiếu

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>