Rắn hổ mang dễ dàng mất mạng khi đối đầu với cầy mangut, “khắc tinh” của các loài rắn độc.

Nguồn Video Youtube
Avatar