Ở một cuộc gia châu Phi khô hạn như Nigeria, người có thể thể tạo mưa như ông Godwin Onasedu cũng được coi như người tạo nên sự sống.

Hoài Thu ( Nguồn: BBC)

Avatar
Avatar
Mời ông này về Miền Trung ở Việt Nam cầu mưa đi trong lúc nắng hạn, ngày trả tỷ đồng vẫn còn lời chán