Thế giới03/02/202107:30

Seqenenre Tao là vị Pharaoh có xác ướp xấu nhất trong lịch sử. Tại sao lại có sự khác biệt như vậy?

Q.N (Theo Smithsonian Channel)

Avatar