Thế giới động vật 14/05/2019 04:20

Bị dồn vào đường cùng, linh dương vùng lên húc thủng ngực báo săn

Nguồn NatGeo

Avatar