Con báo đốm hạ gục cá sấu bằng nhát cắn chí mạng làm vỡ hộp sọ con mồi.

Wrestling match: The caiman thrashed around in the water in terror, trying to wriggle free of the jaguar's strong grip

Avatar