Vietnamnet Video

Bão số 4 ảnh hưởng vùng biển Thanh Hóa – Quảng Bình sáng ngày 26/7