Vietnamnet Video

Học sinh, sinh viên tranh luận nảy lửa về đa dạng sinh học