Vietnamnet Video

Cơ trưởng kể lại phút cân não khi thấy đồng nghiệp bị hút ra ngoài máy bay