Vietnamnet Video

Cuộc đua máy cày của nông dân Thái Lan