Vietnamnet Video

Bác sĩ lấy chiếc đồng hồ ra khỏi họng em bé