Vietnamnet Video

Thành phố bốc hơi ngùn ngụt suốt ngày ở Nhật