Vietnamnet Video

Ladakh - viên ngọc mát lạnh nằm nơi tận cùng thế giới của Ấn Độ