Vietnamnet Video

Hòn đá ‘Mắt Rồng’ tự xoay nơi cửa biển Quan Lạn