Vietnamnet Video

Robot đầu tiên đỗ kỳ thi y khoa quốc gia khiến cả thế giới kinh ngạc