Vietnamnet Video

Cụ ông cất tiền kỹ nhất Việt Nam: Bọc chục lớp nilon, buộc trăm sợi thun